Главная » 2016 » Декабрь » 23 » «Амантайтау» - келажак кони
10:22
«Амантайтау» - келажак кони

Хукуматимиз рахрамолигида амалга оширилаётган кенг куламли ислохотлар самарасида мамлакатимизда кимматбахо металлар ишлаб чикариш хажми ва сифати муттасил ошиб бормокда. Бу жараёнга Навоий кон-металлургия комбинаты салмокди хисса кушаётгани барчамизга гурур багишлайди. Айникса, комбинатнинг энг йирик МКБнинг бу борадаги урни алохнда ахамият касб этади. Уттизга якин булинмаларни узида жамлаган, 18 минг нафардан ортик турли касб эгалари мехнат килаётган бошкармада мустакиллик йилларида улкан узгаришлар содир булдики, бу хол республикамиз иктисодиёти учун нихоятда зарур махсулотлар хажмини ошириш ва ижтимоий соха ривожига тула тааллуклидир. Кейинги вактда кон бошкармасида катор объектларни фойданишга топшириш, мавжудларини кайта модернизация килиш ва. жихозлантиришга алохида эътибор берилмокда. Кайд этиш жоизки, бугунга келиб барча йшлаб чикариш участкаларида энг замонавий техника ва технологиялар кулланилаяпти. Маълумки, истикдол йилларида НКМК мисли курилмаган даражада кудратли корхонага айланди, йшлаб чикариш хажми кескин ошди. 1991 йилда таркибида олтин булган руда биргина 2-гидрометаллургия заводида кайта ишланган булса, айни пайтда бу иш 4 та гидрометаллургия заводи, битта олтинни танлаб эритмага утказиш цехи ва битта олтин бойитиш фабрикасида амалга оширилаяпти. Кувончлиси шундаки, эндиликда уларнинг сафи яна биттага купайди, яъни МКБ тасарруфида "Амантайтау" кони, иш бошлади. Хукуматимиз эътибори остида худуднинг захира бойликлари урганиб чикилиб ишлаб чикаришга кайта жалб этилган ушбу коннинг очилиш маросимида комбинат бош директори К.Санакулов иштирок этди. Эндигина купминг сонли комбинат мехнат жамоаси сафига кираётган ёш корхона жамоасини кутлаб туриб - комбинат рахбари уларга омад тилаб, келажакда уларнинг хам, корхона анъаналарини давом эттирган холда давлатимиз иктисодиёти баркарорлигини таъминлашдаги НКМК хиссасини янада ортишига узларининг муносиб хиссаларини кушишларига ишонч билдирди.
Вазирлар Махкамаси фармойиши, хамда НКМК бош директорининг 2016 йил 9 сенябрдаги буйругига кура таъмирлаш ва кайта жихозлаш ишлари бошланганига унча куп муддат булмасада, шу даврда ичида конни ишга тушириш буйича катта ишлар амалга оширилди. Ушбу кон якин кунларда кутилаётган тайёр махсулот олиниши билан бир каторда, айни шу кунда кушимча 350 та янги иш уринлари очилишига имконият яратди. Кириб келаётган 2017 йилда корхонада яна кушимча техника ва технологик ускуналар урнатилиши, шунингдек яна кушимча иш уринлари яратилиши режалаштирилган.             
Барча амалга оширилган ишлар каторида ишчи-ходимларга муносиб мехнат шароитлари яратиш ишлари хам корхона рахбарияти эътиборида булиб уларнинг уз вактида ишга бориб-келиши учун автобуслар катнови, иш бошланган илк кундан буен умумий овкатланиш ва бошка керакли маиший бъектлар   фаолияти   хавм   йулга   куйилди.   Кейинчалик   бу   борадаги ишларнинг янада яхшиланиши кузда тутилган.
Мазкур лойихд комбинат тизимида олиб борилаётган улкан узгариш ва янгиланишларнинг яна бир амалий ифодаси булиб, куввати, 1 миллион тонна рудани кайта ишлашга ихтисослашган конда махсулот ярим тайёр хрлатида 2-ГМЗга жунатилади. Айни кунларда Гарбий Амантайтау конида портлаш ишлари утказилди. Келаждакда сульфидли рудаларни кайта ишлаш технологиясини куллаш мулжалланмокда.
Бу дегани эса Марказий кон бонщармасида стратегик махсулот ишлаб чикариш хажми янада оширилади, комбинатимиз иктисодий салохияти янада юксалади.

Категория: Ўзбек тилида янгиликлар | Просмотров: 619 | Добавил: admin-1 | Теги: НКМК, Амантайтау | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]